ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ.2566

1

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต ณ คลองลำพูน (บริเวณสะพานทางขึ้นน้ำตกดาดฟ้า) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต ณ คลองลำพูน (บริเวณสะพานทางขึ้นน้ำตกดาดฟ้า) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2566

2

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10

11 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต

10

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

18

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้จัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนแบบบูรณาการ พื้นที่ อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนแบบบูรณาการ พื้นที่ อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร

29

12 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

27

5 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ "นาสารบ้านเรา 710 ฝาย สู่ความยั่งยืน"

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ "นาสารบ้านเรา 710 ฝาย สู่ความยั่งยืน"

5

9 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

84

26 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี          นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ (วันที่ 8 มกราคม 2566)

กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ (วันที่ 8 มกราคม 2566)

73

6 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

94

2 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

99

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

123

3 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565-15 กันยายน 2565

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565-15 กันยายน 2565

649

16 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

129

31 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เดินรณรงค์ ลดปริมาณ และการคัดแยกขยะ

เดินรณรงค์ ลดปริมาณ และการคัดแยกขยะ

547

11 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทร์ทรีและขยะที่ย่อยสลายได้

ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทร์ทรีและขยะที่ย่อยสลายได้

313

9 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประเพณีลอยกระทง ปรีะจำปี 2561

โครงการประเพณีลอยกระทง ปรีะจำปี 2561

360

22 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...