สำนักปลัด
 • นางสมจิต รักปาน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายนันธวัฒน์ มากบุญ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวกรกมล รอดพิศดาร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวนวลจันทร์ ไชยยศ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางชัญญาพัชญ์ แก้วหนู

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายไพศาล พุ่มทิม

  นิติกรชำนาญการ

 • นายสิทธิวัชร์ ธารทองสกุล

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นายเฉลิมวุฒิ มุสิกุล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นายศุภวัฒน์ ศิริเพ็ชร์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางรัชนี แก้วสุขสี

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางสาวจีระนันท์ ทองแกมแก้ว

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางสาวกาญจนา ชูเพ็ชร

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางบุบผา ทองสกุล

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางสาวธนาภรณ์ ศรีมุกข์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายวัชรพงศ์ จันทร์แก้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวณัฐกา ลิ่วล่อง

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • นายโชคดี จำนิล

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางสาวณาตยานี พัฒสังวาล

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • ว่าง

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • นางมาลี เกิดสมบัติ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวสุวรรณา ทิวแพ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นายวิสูตรศักดิ์ แก้วกอง

  คนงาน

 • นางสาววนิดา นะประสม

  คนงาน

 • นางสาววรัตน์ดา รักชาติ

  คนงาน

 • นายปฏิภาณ สโมสร

  คนงาน

 • นางสาวพรวลัย ขุนทอง

  คนงาน

 • นายเอกชัย มีแก้ว

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสถาพร นวลเศษ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายภูริวัฒน์ ใจภพ

  คนงานประจำรถขยะ