สมาชิกสภาอบต.
 • นายสมประสงค์ ดีสงวน

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

  โทร. 081 - 7880528

 • นายสมบูรณ์ บุญหรอ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

  โทร. 093 - 7795261

 • นายพรเทพ ย้อยญาติ

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

  โทร. 098 - 7347266

 • นางสาวศิริพร เพ็ชรกุล

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน หมู่ที่ 1

  โทร. 080 - 1462151

 • นายสมโชค สีหนูดำ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน หมู่ที่ 2

  โทร.087 -6268958

 • นายสมโชค นะประสม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน หมู่ที่ 3

  061 - 4861800

 • นางนันทภรณ์ บุญชู

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน หมู่ที่ 5

  โทร. 065 - 3599413