ภาพกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนแบบบูรณาการ พื้นที่ อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร
766
12 กรกฎาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนแบบบูรณาการ พื้นที่ อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน