ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือและริมทางสาธารณะสองข้างทาง
367
1 พฤศจิกายน 2566