ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือและริมทางสาธารณะสองข้างทาง
741
1 พฤศจิกายน 2566