กองคลัง
 • นางอุษา เกษเพชร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

 • นางเพ็ญนัชชา วีระกุล

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางพชรอร มลิวัลย์

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  คนงาน

 • นางสาวสวรรยา บุณยพิจิตร

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวแก้วกาญจน์ บุญช่วย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ