ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ติดตั้งกับระบบโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนลาดยางสายบ้สนหมาก-ชลประทานเหนือ
5 กันยายน 2566

5