- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1
2 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียน และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
1 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียน และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
8 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
14 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูนครั้งแรก ประจำปี 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาอบต.ครั้งแรก ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาอบต.ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
16 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมายจัดตั้ง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
16 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราบบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
16 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
16 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ลำพูน
15 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ลำพูน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
14 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ที่นี่

http://www.oic.go.th/INFOCENTER53/5373/

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 ธันวาคม 2563

0


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ
1
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 1 ได้ที่นี่

ศูยบ์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 พฤศจิกายน 542

0


http://www.oic.go.th/INFOCENTER53/5373/