- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และประชาคมท้องถิ่นในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4/2567)
11 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566
30 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ