- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
31 ตุลาคม 2559

0


วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐาน  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุข”

เป้าประสงค์

          1). พัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

          2). มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคเพียงพอ

          3). ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพ

          4). ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีสุข

          5). ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพดี

          6). การบริหารงาน อบต. มีประสิทธิภาพ

          7). สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

กลยุทธ์

          1). การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

          2). การพัฒนาการสาธารณูปโภค

          3). การพัฒนาระบบจราจรและผังเมือง

          4). การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์

          5). การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การลงทุนและการพาณิชยกรรม

          6). การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

          7). การจัดระเบียบสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          8). การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

          9). การส่งเสริมและพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม

          10). การพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

          11). การพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

          12). การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          13). การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย

          14). การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน