Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (No Gift Policy)
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
         การบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล
 
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
แบบ สขร 1 ประจำเดือนเดือน เมษายน 2566 (ดู : 5) 12 พ.ค. 2566
แบบสขร 1 ประจำเดือนเดือน มีนาคม 2566 (ดู : 11) 10 เม.ย. 2566
แบบ สขร 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 27) 2 มี.ค. 2566
แบบ สขร 1 ประจำเดือน มกราคม 2566 (ดู : 26) 3 ก.พ. 2566
แบบ สขร 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ดู : 31) 9 ม.ค. 2566
แบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ดู : 24) 9 ธ.ค. 2565
แบบ สขร 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ดู : 27) 10 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2565) (ดู : 53) 19 ต.ค. 2565
แบบ สขร 1 ประจำเดือน กันยายน 2565 (ดู : 54) 14 ต.ค. 2565
แบบ สขร 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ดู : 55) 15 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2565) (ดู : 117) 16 ส.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.1)เดือน กรกฎาคม 2565 (ดู : 129) 10 ส.ค. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.1)เดือน มิถุนายน 2565 (ดู : 107) 18 ก.ค. 2565
ปรกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร 1) เดือน พฤษภาคม 2565 (ดู : 123) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร ) เดือนเมษายน 2565 (ดู : 162) 13 พ.ค. 2565
แบบ สขร 1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 150) 15 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ดู : 186) 25 มี.ค. 2565
แบบ สขร 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 172) 7 มี.ค. 2565
แบบสขร1 ประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 178) 3 ก.พ. 2565
แบบสขร1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 181) 7 ม.ค. 2565
แบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 222) 20 ธ.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 194) 22 พ.ย. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 226) 22 ต.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 198) 17 ก.ย. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 208) 20 ส.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 221) 23 ก.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 199) 18 มิ.ย. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน เมษายน 2564 (ดู : 198) 21 พ.ค. 2564
แบบ สขร 1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 190) 19 เม.ย. 2564
แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 357) 8 มี.ค. 2564
แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564 (ดู : 336) 8 ก.พ. 2564
แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563 (ดู : 336) 11 ม.ค. 2564
แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 331) 11 ธ.ค. 2563
แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563 (ดู : 360) 9 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs