Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (No Gift Policy)
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
         การบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล
 
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  นัดตรวจรับงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางสายประชานิมิตร ม.1 ถนนสายซอยกลัวเมีย ม.3 (ดู : 2) 19 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 5) 2 พ.ค. 2566
ประกาศตรวจนัดรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสลสายกอบแก้วฯ-ปลายธาร ม.6 (ดู : 5) 27 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาเมาะ-ประชานิมิต เชื่อมต่อซอยกลัวเมีย ม.3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 17) 30 มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคสล สายซอยประชาอุทิศ ม.1 ต.ลำพูน (ดู : 17) 16 มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคสลสายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ ม.4 ต.ลำพูน (ดู : 18) 16 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับจ้าง (ดู : 28) 6 ก.พ. 2566
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนวังท่าไฟ-วังไทร ม.1 (ดู : 49) 25 ม.ค. 2566
ประกาศ อบต.ลำพูน กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายพรุลำเพ็ง ม.1 (ดู : 39) 20 ม.ค. 2566
กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมถนน ม.1, 2 ,3 ต.ลำพูน (ดู : 45) 16 ม.ค. 2566
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง แก้ไขระบายน้ำถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้ว ม.3 (ดู : 60) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยวงแหวน ม.5 (ดู : 68) 15 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกอบแก้ว-คลองหา ม.6 (ดู : 68) 14 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 128) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 145) 24 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 178) 18 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 171) 5 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 158) 5 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 315) 27 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในชุมชนเคหะ หมู่ที่ 6 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 337) 17 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 306) 6 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 301) 3 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 324) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 347) 31 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 311) 31 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 388) 6 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 344) 6 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 436) 6 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 312) 7 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 324) 31 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 313) 30 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 337) 29 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs