Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (No Gift Policy)
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
         การบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล
 
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 23 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 2) 18 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 15 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนในโครงการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 4) 11 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กว 9295 สุราษฎร๋ธานี (ดู : 2) 10 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ดู : 5) 8 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0034 (ดู : 2) 3 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๕๑๖-๖๒-๐๐๒๐ (ดู : 4) 25 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ๕๑๖-๔๗-๐๐๐๕ (ดู : 5) 24 เม.ย. 2566
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน (ดู : 12) 11 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0026โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ข่วยบันทึกข้อมูลงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ (คลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ (ช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (ดู : 13) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๔๓-๑๙๗๙ สฎ (ดู : 11) 17 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุุตบอลลำพูนคัพประจำปีงบ 2566 (ดู : 14) 16 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาฟุุตบอลลำพูนคัพ (ดู : 14) 16 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่้องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ และทำความสะอาดสถานที่ (ดู : 14) 16 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น(น้ำมัน Power) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 6 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 2 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 2 มี.ค. 2566
ประกาศเสนอราคาผู้ชนะราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-62-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 17 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน (ดู : 27) 14 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 9 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 9 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณืประปา จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 8 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล สายกอบแก้วฯ-ปลายทาง ม.6 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร สฎ (ดู : 25) 8 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 2 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 31 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 30 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีงานขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 27 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาแลถ้วยรางวัลโครงการประเพณีงานขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 27 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบายศรีโครงการประเพณีงานขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 27 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำหรับโครงการประเพณีงานขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 27 ม.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs