Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (No Gift Policy)
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
         การบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล
 
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (ดู : 1) 25 พ.ค. 2566
ตารางจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง แบบ บก 06 (ดู : 5) 3 พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (ดู : 11) 3 พ.ค. 2566
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา (ดู : 10) 25 เม.ย. 2566
ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ดู : 3) 11 เม.ย. 2566
ใบสั่งจ้างทเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาด ม.1 ม.7 สำหรับโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน (ดู : 3) 11 เม.ย. 2566
ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมือง ตำบลลำพูน (ดู : 3) 11 เม.ย. 2566
ใบสั่งจ้างเหมาบริการ เครื่องเสียง โต๊ เต็นท์ เก้าอี้ สำหรับงานสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน (ดู : 3) 11 เม.ย. 2566
ใบสั่งจ้างทำชุดบายศรี โครงการสมโถชน์ศาลหลักเมืองตบลลำพูน (ดู : 4) 11 เม.ย. 2566
ใบสั่งซื้อวัสดุมิเตอร์น้ำ (ดู : 7) 10 เม.ย. 2566
ใบสั่งจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ดู : 3) 29 มี.ค. 2566
ใบสั่งจ้างบำรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ดู : 6) 29 มี.ค. 2566
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดผู้ชนะราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 29) 28 มี.ค. 2566
ใบสั่งจ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3) 27 มี.ค. 2566
ใบสั่งจ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5) 27 มี.ค. 2566
ใบสั่งจ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ดู : 6) 17 มี.ค. 2566
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลคัพ (ดู : 6) 16 มี.ค. 2566
ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคัพ (ดู : 6) 16 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 17) 14 มี.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 21) 13 มี.ค. 2566
จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นบ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาลบริเวณริมคลองฉวาง (ดู : 6) 3 มี.ค. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ดู : 27) 2 มี.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง บก 06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (ดู : 22) 2 มี.ค. 2566
ใบสั่งจ้างบำรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0019 (ดู : 5) 17 ก.พ. 2566
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า (ดู : 6) 10 ก.พ. 2566
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 33 รายการ (ดู : 6) 10 ก.พ. 2566
ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (ดู : 6) 3 ก.พ. 2566
ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 6) 2 ก.พ. 2566
ใบสั่งจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดโครงการประเพณีงานขวัญข้าว (ดู : 6) 1 ก.พ. 2566
ใบสั่งจ้างเหมาบริการสำหรัฐโครงการประเพณีงานขวัญข้าว (ดู : 6) 1 ก.พ. 2566
ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีงานขวัญข้าว (ดู : 6) 1 ก.พ. 2566
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล 4 รายการ (ดู : 6) 1 ก.พ. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 41) 27 ม.ค. 2566
ใบสั่งจ้างซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด ม.1 2 3 4 5 7 (ดู : 6) 26 ม.ค. 2566
ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง (ดู : 6) 25 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอบแก้วฯ-ปลายธารฯ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 45) 19 ม.ค. 2566
ใบสั่งจ้างบริการและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0021 (ดู : 6) 16 ม.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แบบ บก 01) (ดู : 51) 13 ม.ค. 2566
ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ดู : 6) 6 ม.ค. 2566
ใบสั่งจ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขข 6013 สฎ (ดู : 5) 5 ม.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs