Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  - โครงสร้างองค์กร
  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  - งานกิจการสภา
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.ลำพูน
  - นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล
  - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของ อบต.ลำพูน
  - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (No Gift Policy)
  - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คู่มือการบริการประชาชน
  - ช่องทางติดต่อ
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - E-Service
  - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ อบต.ลำพูน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  - รายงานทางการคลัง
  - รายงานผลการดำเนินงาน
  - รายงานการประชุมสภา
  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
         การบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล
 
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) (ดู : 5) 18 พ.ค. 2566
ระดับผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (ดู : 4) 3 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 3) 27 เม.ย. 2566
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) (ดู : 9) 18 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ การขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (ดู : 6) 10 เม.ย. 2566
รายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ดู : 13) 10 เม.ย. 2566
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ดู : 12) 5 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ.2566 (ดู : 32) 28 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่องรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ดู : 23) 24 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำพูน ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 49) 15 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง แจ้งขอหยุดให้บริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลลำพูนเป็นการชั่วคราว (ดู : 30) 13 ก.พ. 2566
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่1) (ดู : 70) 4 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่องรายแสดงฐานะงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 64) 20 ธ.ค. 2565
ประกาศ อบต.ลำพูน เรื่องรายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ และครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ (ดู : 98) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2566) (ดู : 64) 9 ธ.ค. 2565
ใบสั่งซื้อถังพลาสติก สีดำมีฝาปิด (ดู : 4) 2 ธ.ค. 2565
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ (ดู : 117) 24 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 81) 9 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ (ดู : 88) 2 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายซอยประชาร่วมใจม.2ตำบลลำพูน (ดู : 87) 1 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประตูเข้าออกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ดู : 82) 1 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายซอยเปรมจิต ม. 5 ตำบลลำพูน (ดู : 86) 1 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 83) 1 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 78) 31 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 งบประมาณ 2565 (ดู : 61) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายประชาสร้างสรรค์ (ช่วงที่2) ม.1 (ดู : 74) 25 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 71) 25 ต.ค. 2565
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเินินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 77) 6 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 127) 26 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 81) 26 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2565) (ดู : 78) 22 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2565) (ดู : 83) 22 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 110) 3 ส.ค. 2565
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ(ไตรมาสที่ 3)ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 94) 14 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2565) (ดู : 122) 1 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 115) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2565) (ดู : 116) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2565) (ดู : 113) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2565) (ดู : 108) 27 มิ.ย. 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (ดู : 127) 14 มิ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs